آموزش جوین کردن کلاینت به دومین با Batch File

Join کردن کامپیوتر Client به Domain در صورت زیاد بودن تعداد clientها، میتواند بسیار کار وقت گیری باشد. در نتیجه در صورتی که بتوانیم زمان انجام این کار برای هر کامپیوتر را، هرچند به مدت کمی کوتاه کنیم، در وقت خود صرفه جویی کرده ایم.در این آموزش میخواهیم با استفاده از 2 دستور netsh و netdom در قالب ایجاد یک batch فایل در زمان انجام این کار صرفه جویی کنیم. برای استفاده از دستور netdom در ویندوز XP، نیاز به نصب support tools داریم که در CD ویندوز XP قرار دارد، ولی در ویندوز 7 نیازی به نصب این مجموعه نداریم.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
وب سایت توسینسو

با استفاده از دستور زیر میتوان آدرس 192.168.1.3 را برای ip address و 255.255.255.0 را به عنوان subnet mask قرار داد:

netsh interface ip set address "Local Area Connection" static 192.168.1.3 255.255.255.0

دستور زیر نیز 192.168.1.2 را برای dns کامپیوتر client اختصاص می دهد:

netsh interface ip set dns "Local Area Connection" static 192.168.1.2

مرحله بعد استفاده از دستور netdom برای join کردن کامپیوتر client به domain است. قالب دستور به صورت زیر است:

netdom join <computer name> /domain:<domain name> /ou:< distinguished OU Path> /userd:<domain name>\<username> /passwordd:* /reboot:<second>

در دستور بالا اگر مقدار ستاره را برای password قرار دهیم بعد از اجرای این دستور پسورد کاربر domain مورد نظر از ما پرسیده می شود. ولی میتوان به جای ستاره پسورد را نیز در این دستور قرار داد.برنامه notepad را باز میکنیم و این 3 دستور را در آن نوشته و با پسوند bat. ذخیره میکنیم.

@echo off
netsh interface ip set address "Local Area Connection" static 192.168.1.3 255.255.255.0
netsh interface ip set dns "Local Area Connection" static 192.168.1.2
netdom join clientxp /domain:itpro.local /ou:ou=TestClient,dc=itpro,dc=local /userd:itpro.local\administrator /passwordd:P@ssw0rd /reboot:5
وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

نظرات