تا %60 تخفیف خرید برای 8 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

آموزش گام به گام راه اندازی FSRM در ویندوز سرور 2012 قسمت 1

نصب FSRM

1. Server manager را باز کنید و روی گزینه Add Role And Features کلیک کنید و روی گزینه Next کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۲.روی گزینه Next کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۳.روی گزینه Next کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۴.گزینه File and storage services را باز کنید و از درون ان گزینه File and iscsi services را باز کنید و گزینه File server resource manager را انتخاب کنید و روی گزینه Next کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۵.روی گزینه Next کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۶.روی گزینه Install کلیک کنید و تا زمانی که Role نصب شود صبر کنید.

وب سایت توسینسو

Quota folder در FSRM


۱.به قست Administrative Tools بروید و File Server Resource manager را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۲.قسمت quota management را باز کنید و از درون ان quotas را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۳.روی quotas راست کلیک کنید و گزینه ...Create Quata را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۴.در قسمت اول از شما میپرسد که مسیر فولدر پوشه ای که شما می خواهید روی ان Quota را اعمال کنید مسیرش کجاست.

وب سایت توسینسو

۵.روی گزینه Browse کلیک کنید و فولدری گه می خواهید را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۶.در قسمت پایین شما می توانید بگویید که چه مقدار فولدر شما محدود شود اگر گزینه بالا را انتخاب کنید از Template های مجود استفاده می کنید و اگر گزینه پایین را انتخاب کنید شما می توانید خودتان دستی وارد کنید من گزینه پایین را انتخاب می کنم و روی گزینه Coustom properties کلیک می کنم.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۷.در قسمت description شما باید توضیحاتی برای Tmplate خود بنویسید.

وب سایت توسینسو

۸.در قسمت پایین از شما می پرسد که می خواهید چقدر فولدر را محدود کنید در قسمت پایین اگر Hard quota را انتخاب کنید جلوی کاربر را می گیرد و نمی گذارد بیشتر از حجم معین فایل قراردهد ولی اگر روی Soft qouta بگذارید فقط به کاربر هشدار می دهد ولی جلویش را نمی گیرد در این اموزش من روی  Hard quota قرار میدهم.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

9.در قسمت پایین به شما می گویید که چگونه اگر داشت که پر می شد به شما اطلاع می بدهد.

وب سایت توسینسو

۱۰.روی گزینه add کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۱۱.در قسمت بالا به شما می گوید اگر چند درصد از فولدر پر شد به شما اطلاع بدهد در تب اول به شما ایمیل می دهد.

وب سایت توسینسو

۱۲.اگر تیک اول را بزنید این قابلیت فعال می شود ولی برای فرستادن ایمیل باید سرویس snmp فعال باشد خب در فیلد اول باید شما ایمیل خود را پارد کنید .

وب سایت توسینسو

۱۳.در فیلد بعدی مضوع ایمیل را می پرسد.

وب سایت توسینسو

۱۴.در فیلد بعدی از شما متن ایمیل را می پرسد.

وب سایت توسینسو

۱۵.در تب وقتی که فایل به ان در صدی گه گفتیم رسید لاگ می گذارد.

وب سایت توسینسو

۱۶.اگر تیک بالا را بزنید این قابلیت فعال می شود.

وب سایت توسینسو

۱۷.در فیلد پایین شما می توانید متن لاگ را تغییر دهید من در این اموزش ان را تغییر ندادم.

وب سایت توسینسو

۱۸.در تب بعدی اگر تیک بالا را بزنید شما می توانید بگویید که اگر به درصدی گه گفتید رسید یک اسکریپت را اجرا کند بازدن گزینه بالا این قابلیت فعال می شود من اسکیریپت نویسی بلد نیستم و به این خاطر این قابلیت را فعال نمی کنم.

وب سایت توسینسو

۱۹.در تب بعدی اگر به ان در صدی که گفتید رسید یک گزارش به شما می دهد.

وب سایت توسینسو

۲۰.اگر تیک بالا را بزنید این قابلیت فعال می شود در قسمت پایین شما می گویید که از چه چیزی گزارش بگیرد من در اینجا گفتم که از فایل های تکراری گزارش بدهد و در قسمت پایین اگر تیک ان را بزنید ایمیل شما را می خواهد که گزارش را به ان بدهد .

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۲۱.روی گزینه ok کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۲۲.روی گزینه ok کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۲۳.روی گزینه create کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۲۴.در اینج اگر تیک اول را بزنید این را جزو Tmplate های خود قرار میدهد ولی اگر تیگ پایین را بزنید جزو Tmplate های خود ان را قرار نمی دهد من تیک بالا را می زنم در فیلد پایین از شما اسم Tmplate را می خواهد روی گزینه ok کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۲۵.وقتی که FSRM شما به این شکل شد یعنی Qouta شما اعمال شده.

وب سایت توسینسو

File Screening Management


File Screening Management.۱ را باز کنید و قسمت File screens را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۲.روی قسمت File Screens کلیک راست کنید و گزینه ...Create File screen را انتخاب کنید یک پنجره مانند زیر برای شما باز می شود.

وب سایت توسینسو

۳.در قسمت اپل از شما می پرسد که می خواهید روی کدام فولدر این عملیات اعمال شود Browse کنید و فولدر خود را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۴.در قسمت بعد از شما می پرسد که چه چیزی را می خواهید محدود کنید می توانید با زدن تیک اول از Tmplate های مجود استفاده کنید یا بازدن تی دوم خودتان دستی وارد کنید من در این ازمایش دستی وارد می کنم.

وب سایت توسینسو

۵.روی گزینه... costum properties کلیک کیند در قسمت اول از شما می پرسد که می خواهید یکی از Tmplate های مجود را edit کنید یا یک Tmplate جدید بسازید من در این اموزش ساخت یک Tmplate جدید را انتخاب می کنم.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۶.در قسمت اول اسم شما باید یک اسم برای Tmplate خود انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۷.در قسمت دوم ازشما می پرسد که چه نوع فایل را می خواهید ممنوع کنید در این اموزش من فیل هایی با پسوند MVK را ممنوع می کنم سپس روی گزینه Add کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۸.در قسمت بعدی از شما می پرسد که چه نوع فایل هایی را باز بگذارد من در این اموزش فایل های MP3 را باز می گزارم و سپس روی گزینه Add کلیک کنید و روی گزینه Ok کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۹!! نصب FSRM


1. Server manager را باز کنید و روی گزینه Add Role And Features کلیک کنید و روی گزینه Next کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۲.روی گزینه Next کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۳.روی گزینه Next کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۴.گزینه File and storage services را باز کنید و از درون ان گزینه File and iscsi services را باز کنید و گزینه File server resource manager را انتخاب کنید و روی گزینه Next کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۵.روی گزینه Next کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۶.روی گزینه Install کلیک کنید و تا زمانی که Role نصب شود صبر کنید.

وب سایت توسینسو

Quota folder در FSRM


۱.به قست Administrative Tools بروید و File Server Resource manager را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۲.قسمت quota management را باز کنید و از درون ان quotas را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۳.روی quotas راست کلیک کنید و گزینه ...Create Quata را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۴.در قسمت اول از شما میپرسد که مسیر فولدر پوشه ای که شما می خواهید روی ان Quota را اعمال کنید مسیرش کجاست.

وب سایت توسینسو

۵.روی گزینه Browse کلیک کنید و فولدری گه می خواهید را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۶.در قسمت پایین شما می توانید بگویید که چه مقدار فولدر شما محدود شود اگر گزینه بالا را انتخاب کنید از Template های مجود استفاده می کنید و اگر گزینه پایین را انتخاب کنید شما می توانید خودتان دستی وارد کنید من گزینه پایین را انتخاب می کنم و روی گزینه Coustom properties کلیک می کنم.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۷.در قسمت description شما باید توضیحاتی برای Tmplate خود بنویسید.

وب سایت توسینسو

۸.در قسمت پایین از شما می پرسد که می خواهید چقدر فولدر را محدود کنید در قسمت پایین اگر Hard quota را انتخاب کنید جلوی کاربر را می گیرد و نمی گذارد بیشتر از حجم معین فایل قراردهد ولی اگر روی Soft qouta بگذارید فقط به کاربر هشدار می دهد ولی جلویش را نمی گیرد در این اموزش من روی  Hard quota قرار میدهم.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

9.در قسمت پایین به شما می گویید که چگونه اگر داشت که پر می شد به شما اطلاع می بدهد.

وب سایت توسینسو

۱۰.روی گزینه add کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۱۱.در قسمت بالا به شما می گوید اگر چند درصد از فولدر پر شد به شما اطلاع بدهد در تب اول به شما ایمیل می دهد.

وب سایت توسینسو

۱۲.اگر تیک اول را بزنید این قابلیت فعال می شود ولی برای فرستادن ایمیل باید سرویس snmp فعال باشد خب در فیلد اول باید شما ایمیل خود را پارد کنید .

وب سایت توسینسو

۱۳.در فیلد بعدی مضوع ایمیل را می پرسد.

وب سایت توسینسو

۱۴.در فیلد بعدی از شما متن ایمیل را می پرسد.

وب سایت توسینسو

۱۵.در تب وقتی که فایل به ان در صدی گه گفتیم رسید لاگ می گذارد.

وب سایت توسینسو

۱۶.اگر تیک بالا را بزنید این قابلیت فعال می شود.

وب سایت توسینسو

۱۷.در فیلد پایین شما می توانید متن لاگ را تغییر دهید من در این اموزش ان را تغییر ندادم.

وب سایت توسینسو

۱۸.در تب بعدی اگر تیک بالا را بزنید شما می توانید بگویید که اگر به درصدی گه گفتید رسید یک اسکریپت را اجرا کند بازدن گزینه بالا این قابلیت فعال می شود من اسکیریپت نویسی بلد نیستم و به این خاطر این قابلیت را فعال نمی کنم.

وب سایت توسینسو

۱۹.در تب بعدی اگر به ان در صدی که گفتید رسید یک گزارش به شما می دهد.

وب سایت توسینسو

۲۰.اگر تیک بالا را بزنید این قابلیت فعال می شود در قسمت پایین شما می گویید که از چه چیزی گزارش بگیرد من در اینجا گفتم که از فایل های تکراری گزارش بدهد و در قسمت پایین اگر تیک ان را بزنید ایمیل شما را می خواهد که گزارش را به ان بدهد .

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۲۱.روی گزینه ok کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۲۲.روی گزینه ok کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۲۳.روی گزینه create کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۲۴.در اینج اگر تیک اول را بزنید این را جزو Tmplate های خود قرار میدهد ولی اگر تیگ پایین را بزنید جزو Tmplate های خود ان را قرار نمی دهد من تیک بالا را می زنم در فیلد پایین از شما اسم Tmplate را می خواهد روی گزینه ok کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۲۵.وقتی که FSRM شما به این شکل شد یعنی Qouta شما اعمال شده.

وب سایت توسینسو

File Screening Management


File Screening Management.۱ را باز کنید و قسمت File screens را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۲.روی قسمت File Screens کلیک راست کنید و گزینه ...Create File screen را انتخاب کنید یک پنجره مانند زیر برای شما باز می شود.

وب سایت توسینسو

۳.در قسمت اپل از شما می پرسد که می خواهید روی کدام فولدر این عملیات اعمال شود Browse کنید و فولدر خود را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۴.در قسمت بعد از شما می پرسد که چه چیزی را می خواهید محدود کنید می توانید با زدن تیک اول از Tmplate های مجود استفاده کنید یا بازدن تی دوم خودتان دستی وارد کنید من در این ازمایش دستی وارد می کنم.

وب سایت توسینسو

۵.روی گزینه... costum properties کلیک کیند در قسمت اول از شما می پرسد که می خواهید یکی از Tmplate های مجود را edit کنید یا یک Tmplate جدید بسازید من در این اموزش ساخت یک Tmplate جدید را انتخاب می کنم.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۶.در قسمت اول اسم شما باید یک اسم برای Tmplate خود انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۷.در قسمت دوم ازشما می پرسد که چه نوع فایل را می خواهید ممنوع کنید در این اموزش من فیل هایی با پسوند MVK را ممنوع می کنم سپس روی گزینه Add کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۸.در قسمت بعدی از شما می پرسد که چه نوع فایل هایی را باز بگذارد من در این اموزش فایل های MP3 را باز می گزارم سپس روی گزینه Add کلیک کنید و روی گزینه Ok کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۹.روش دوم شما می توانید یکی از Tmplate های مجود را edit کنید من در این اموزش Adio and video را انتخاب می کنم سپس روی گزینه Edit کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۱۰.در قسمت اول از شما می پرسد که می خواهید چه نوع فایلی را به این Tmplate اضافه کنید من فرمت MKV را محدود می کنم سپس روی گزینه add کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۱۱.در قسمت بعد از شما می پرسد که چه نوع فایلی را می خواهید ازاد بگذارید من در این اموزش فایل های MP3 را باز می گذارم سپس روی گزینه add کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۱۲.روی گزینه OK گلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۱۳.در تب بعد اگر که کسی خواست که فایلی با پسوندی که ممنوع کردید را درون فولدر قرار دهد با فعال کردن این قابلیت به شما ایمیل می دهد.

وب سایت توسینسو

۱۴.با زدن تیک اول این قابلیت برای شما فعال می شود.در قسمت اول از شما ایمیل Admin را می خواهد که به ان ایمیل بدهد.

وب سایت توسینسو

۱۵.در قسمت بعدی مضوع ایمیل را مشخص می کنید.

وب سایت توسینسو

۱۶.در قسمت بعدی متن ایمیل را از شما می خواهد.

وب سایت توسینسو

۱۷.در تب بعدی اگر که کسی خواست که فایلی با پسوندی که ممنوع کردید را درون فولدر قرار دهد با فعال کردن این قابلیت Log می گزارد.

وب سایت توسینسو

۱۸.بازدن تیک اول این قابلیت فعال می شود.

وب سایت توسینسو

۱۹.در قسمت بعدی از شما متن Log را می خواهد.

وب سایت توسینسو

۲۰.در تب بعدی اگر که کسی خواست که فایلی با پسوندی که ممنوع کردید را درون فولدر قرار دهد با غعال کردن این قابلیت یک اسکریپت را اجرا می کند من اسکریپت نویسی بلد نیستم به همین خاطر این قابلیت را فعال نمی کنم .بازدن تیک اول این قابلیت فعال می شود.

وب سایت توسینسو

۲۱.در تب اگر که کسی خواست که فایلی با پسوندی که ممنوع کردید را درون فولدر قرار دهد با فعال کردن این قابلیت برای شما گزارش می گیرد.

وب سایت توسینسو

۲۲.بازدن تیک اول این قابلیت فعال می شود.در قسمت اول از شما میپرسد که از چه چیزی گزارش بگیرد من در این اموزش از فایل های تکراری گزارش می گیرم.

وب سایت توسینسو

۲۳.در قسمت بعد ایمیل Admin را می خواهد که گزارش را برای ان بفرستد با زدن تیک بالای این فیلد این فیلد فعال می شود.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۲۴.روی گزینه OK کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۲۵.روی گزینه Creat کلیک کنید یک پنجره به شکل زیر برای شما باز می شود.

وب سایت توسینسو

۲۶.بازدن رادیو باتم بالا این تنضیمات را جزو یکی از Tmplate های مجود ذخیره می کند ولی بازدن رادیو باتم زیر این تنضیمات را جزو Tmplate های مجود ذخیره نمی کند من در این اموزش رادیو بات بالا را انتخاب می کنم.در فیلد پایین نامی را که با ان این تنضیمات را در Tmplate ها نمایش دهد را می خواهد.روی گزینه Ok کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۲۷.وقتی که FSRM شما به این شکل در امد یعنی Screens شما اعمال شده.

وب سایت توسینسو

اموزش تصویری و گام به گام FSRM در ویندوز سرور ۲۰۱۲-قسمت دوم

نویسنده:محمد مهدی نوری

منبع: جزیره سرویس های شبکه مایکروسافت وب سایت توسینسو

هر گونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
1 نظر
افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند