تا %60 تخفیف خرید برای 6 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

آموزش گام به گام راه اندازی FSRM در ویندوز سرور 2012 قسمت 2

محمد مهدی نوری برجی
محمد مهدی نوری برجی
6 پسند
1440 بازدید
2 نظر
62 ماه قبل

Quota folder و Screening و نصب FSRM اشنا شدید.

اموزش تصویری راه اندازی FSRM قسمت اول

در بخش اول قست دارم شما را با Storage Reports اشنا کنم.

Storage Reports

1.FSRM خود را باز کنید.

وب سایت توسینسو

۲.روی قسمت Storage Reports Management راست کلیک کنید و گزینه Schedule New Reports Task کلیک کنید یک پنجره مانند زیر برای شما باز می شود.

وب سایت توسینسو

۳.در قسمت اول از شما نام Report را می خواهد.

وب سایت توسینسو

4.در قسمت دوم ازشما می پرسد که از چه چیز هایی می خواهید گزارش بگیرید.

وب سایت توسینسو

۵.در پایین از شما می پرسد که می خواهید خروجی شما از چه نوعی باشد من DHTML را انتخاب می کنم.

وب سایت توسینسو

۶.در تب بعد از شما می پرسد که از کجا می خواهید گزارش بگیرید.

وب سایت توسینسو

۷.روی گزینه Add کلیک کنید و مسیر جایی که می خواهید از ان گزارش بگیرد را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۸.در تب از شما می پرسد که ایا می خواهید که این گزارش به شما ایمیل شود.

وب سایت توسینسو

۹.بازدن تیک اول این قابلیت برای شما فعال می شود در فیلد اول از شما ایمیل را می خواهد که گزارش را به ان بفرستد.

وب سایت توسینسو

۱۰.در تب بعدی از شما می پرسد که می خواهید چه زمان هایی می خواهید گزارش بگیرد.

وب سایت توسینسو

۱۱.در قسمت اول از شما ساعت گرفتن گزارش را از شما می خواهد من ان را روی 12 شب می گزارم

وب سایت توسینسو

۱۲.بازدن گزینه Weeks از روی هفته شما زمان هایتان را تنظیم می کنید و لی با زدن گزینه Mnthly شما از روی ماه زمان هایتان را تنظیم میکنید من در این اموزش گزینه Weeks را انتخاب می کنم.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۱۳.در قسمت پایین شما می توانید روز هایی ک می خواهید گزارش بگیرد را انتخاب کنید من روز های زوج را انتخاب می کنم.

وب سایت توسینسو

۱۴.روی گزینه OK کلیک کنید وقتی که FSRM شما به این شکل در امد یعنی Report شما درست شده.

وب سایت توسینسو

۱۵.اگر که می خواهید همین حالا Report بگیرد می توانید روی Report تتان راست کلیک کنید و گزینه Run Report Task Now را بزنید.

وب سایت توسینسو

۱۶.حال برای شما یک کادر مانند زیر باز می شود.شما اگر گزینه اول را انتخاب کنید فقط نتیجه را به ایمیل شما ارسال می کند ولی بازدن گزینه دوم شما عملیات Report گرفتن را می بینید.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

Class fiction Properties

چیست در این قسمت شما می توانید یک شرط تعریف کنید در قسمت بعد کارایی ان شرط را می گویم

ساخت شرط

۱.روی قسمت Classification کلیک کنید.

|http://tosinso.com/files/get/f73ddc3389d94790a8d4636e3815adefl

2.روی قسمت Classification properties راست کلیک کنید و گزینه Create Local Property کلیک کنید یک پنجره مانند زیر برای شما باز می شود.

وب سایت توسینسو

۳.در قسمت اول از شما نام شرط را می خواهد.

وب سایت توسینسو

۴.در قسمت بعد شما می توانید توضیحات شرط را بنویسید.

وب سایت توسینسو

۵.در قسمت بعد شما می توانید نوع شرط را انتخاب کنید به عنوان مپال از نوع بله یا خیر باشد و... من روی بله و خیر ان را می گزارم.

وب سایت توسینسو

۶.روی گزینه OK کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

نکته مقدار شرط را در قسمت بعد مشخص می کنید به عنوان مثال شرط شما بله باشد یا خیر

Classification Roule


خب در این قسمت شما طعریف می کنید که Classification Properties شما روی چه فولدری عمال شود و مقدار ان را می توانید مشخص کنید و می گوید که اگر چه چیزی را پیدا کرد اجرا شود در قسمت بعد به شما می گویم که این قابلیت کجا کاربرد دارد.

ساخت Classification Roule

۱.روی قسمت Classification Management کلیک کنید و روی قسمت Classification Roule راست کلیک کنید و گرینه روی گزینه Create Classification Roule کلیک کنید یک پنجره مانند زیر برای شما باز می شود.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۲.در قسمت اول از شما نام Roule را می خواهد.

وب سایت توسینسو

۳.در قسمت بعد از شما توضیحات Roule را می خواهد.

وب سایت توسینسو

۴.در تب بعد از شما مسیر Folder را که می خواهید روی ان این Roule اعمال شود را می خواهد.

وب سایت توسینسو

۵.روی گزینه Add کلیک کنید و مسیر Folder که می خواهید این Roule روی ان اعمال شود را بدهید.

وب سایت توسینسو

۶.در تب بعد از شما که Classification properties را که تعریف کردید را انتخاب کنید و مقدار ان را مشخص کنید.

وب سایت توسینسو

۷.در قسمت Property اول از شما می خواهد که یک Property انتخاب کنید من فقط یک Property دارم برای همین نمی توانم Property دیگری انتخاب کنم.

وب سایت توسینسو

۸.در قسمت بعد ار شما مقدار Property را می خواهد می توانید ان را روی Yes یا No بگزارید من در این امورش من مقدار را روی Yes می گزارم.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۹.روی گزینه Configure کلیک کنید بعد از شما می پرسد که دنبال چه چیزی بگردد.

وب سایت توسینسو

۱۰.اگر Expression Type را روی (String (Case-sensitive بگزارید خیلی سخت گیری می کند مثلا اگر شما بگویید دنبال Ts بگردد حتی Ts را به این شکل ts پیدا نمی کند.

وب سایت توسینسو

۱۱.در Expression از شما می پرسد که دنبال چه کلمه ای بگردد.

وب سایت توسینسو

 

12.نوع دوم Expression Type String است String سختگیری کمی دارد مثالا اگر شما بگویید که Test را پیدا کند این گونه هم teST را پیدا می کند.

وب سایت توسینسو

۱۳.در قسمت بعد مانند قبل از شما می پرسد که دنبال چه کلمه ای بگردد.

وب سایت توسینسو

۱۴.در قسمت بعد یک نام از شما می خواهد این نام می تواند هر چیزی باشد.

وب سایت توسینسو

۱۵.روی گزینه OK کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۱۶.روی گزینه OK کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

۱۷.وقتی FSRM شما به ایم شکل در امد یعنی Classification Roule شما ساخته شده.

|http://tosinso.com/files/get/eaf7565b8c5b4fdaac7f791b3dde6adel

File Management Task


در این قسمت شما می توانید بگویید که اگر شرط شما درست بود چه کاری انجام دهد مثلا Folder را انتقال دهد.

ساخت یک File management Task

1. روی قسمت File Management Task راست کلیک کنید و گزینه Create File Management Task را انتخاب کنید.یک پنجره مانند زیر برای شما باز می شود.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۲.در قسمت اول از شما یک نام می خواهد.

وب سایت توسینسو

۳.در قسمت بعد از شما یک توضیحات برای File Management Task می خواهد.

وب سایت توسینسو

۴.در تب بعد از شما مسیر Folder را می خواهد که شرط را روی ان اعمال کردید.

وب سایت توسینسو

۵.برای دادن مسیر روی گزینه Add کلیک کنید و مسیرتان را بدهید.

وب سایت توسینسو

۶.در تب بعد ار شما می پرسد که چه عملکردی انجام دهد در این جا می توانید بگوید.

وب سایت توسینسو

۷.در این قسمت شما می توانید بگویید که اگر شرط درست بود فایل هایی که ویدا کرده را به یک مسیر دیگر انتقال دهد .برای دادن مسیر روی گزینه Add کلیک کنید و مسیرتان را بدهید.

وب سایت توسینسو

۸.در تب بعد شما می توانید بگویید که اگر فایل ها را انتقال داد چگونه به شما اطلاع دهد.

وب سایت توسینسو

۹.روی گرینه Add کلیک کنید یک تب مانند زیر برای شما باز می شود .در تب اول بازدن تیک اول به شما ایمیل می دهد.

وب سایت توسینسو

۱۰.در قسمت اول از شما ایمیلی را می خواهد که به ان گزارش را بفرستد.

وب سایت توسینسو

۱۱.در قسمت از شما مضوع ایمیل را می خواهد.

وب سایت توسینسو

۱۲.در قسمت بعد از شما متن ایمیل را می خواهد.

وب سایت توسینسو

۱۳.در تب بعد در لاگ می گزارد.

وب سایت توسینسو

۱۴.بازدن تیک اول این قابلیت فعال می شود.

وب سایت توسینسو

۱۵.در قسمت بعد از شما متن لاگ را می خواهد.

وب سایت توسینسو

۱۶.در تب بعد شما می توانید بگویید که اگر فایل هایی را پیدا کرد یک اسکریپت را اجرا بکنید من اسکریپت نویسی بلد نیستم به همین خاطر این قابلیت را فعال نمی کنم.

وب سایت توسینسو

۱۷.در تب بعد از شما می پرسد که با چه فرمت هایی Report بگیرد.

وب سایت توسینسو

\

۱۸.من DHTML و HTML را انتخاب می کنم.

وب سایت توسینسو

۱۹.در قسمت بعد از شما م پرسد که ایا می خواهید Report را ایمیل کند یا نه بازدن تیکزیر این قابلیت فعال می شود.در فیلد بعد از شما ایمیل کسی را می خواهد که به ان ایمیل کند.

وب سایت توسینسو

۲۰.در این قست از شما Classification property می خواهد برای دادن Classification property روی گزینه Add کلیک کنید.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۳۱.در قسمت اول شما باید Property مورد نظرتان را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۳۲.در قسمت اخر ازشما مقدار را می خواهد که Yes یا No باشد.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۳۳.روی گزینه OK کلیک کنید.در تب بعد از شما می پرسد که چه زمان هایی این Task اجرا شود.

وب سایت توسینسو

۳۴.در فیلد اول شما می توانید زمان را تعیین کنید.

وب سایت توسینسو

۳۵.اگر در قسمت بعد گزینه Weeks را انتخاب کنید از روی روز های هفه زمان را انتخاب می کنید ولی اگر گزینه Monthely را انتخاب کنید از روی روز های هفته زمان را انتخاب می کنید.من در این اموزش روی گزینه Weeks گزارم.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

۳۶.در قسمت بعد شما می توانید روز هایی را که می خواهید این Task اجرا شود را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

۳۷.روی گزینه Ok کلیک کنید.وقتی FSRM شما به این شکل در امد یعنی Task شما اضافه شده.

وب سایت توسینسو

نویسنده:محمد مهدی نوری

منبع:tosinso.com

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
2 نظر